Zabalime.cz

Registrovat

Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel
ALLPACK s.r.o., Volgogradská 17/44, 460 07, Liberec 9
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C18850 u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem.
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 25449249 DIČ: CZ25449249
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje

Dle kontakty

Email: Kontaktní formulář

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

4200306651/6800

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.zabalime.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků budou zákazníkovi sděleni při potvrzení objednávky od dodavatelem. Zákazník bude vyzván k jejich konečnému odsouhlasení.

Cena dopravy je odvislá od celkové váhy a objemu dodávaného zboží a způsobu dopravy.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě zboží na objednávku je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy, vzdálenosti a velikosti zásilky. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Zákazník má možnost vybrat si z následujících způsobů dopravy:

a) Česká pošta – Profibalík (zásilky do 150 cm a 30 kg)               80 – 300 Kč

b) Přepravní služba (zásilky nad 150 cm nebo 30 kg)                   300 – 5.000 Kč

c) osobní odběr EXW ALLPACK s.r.o.                                           zdarma

Způsob dopravy a její cena bude individuálně konzultována se zákazníkem při potvrzení objednávky od dodavatele.

Cenové a platební podmínky

Pokud není potvrzenou objednávkou nebo kupní smlouvou sjednáno jinak, je kupní cena zboží určena podle cen a slev platných ke dni podpisu kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky v souladu s platným ceníkem prodávajícího a zahrnuje balení.

Věrnostní sleva, platná do 31.12.2013

      Výše obratu za minulé zúčtovací období      Věrnostní sleva
              nad 100 000 Kč                                      sleva 2%
              nad 250 000 Kč                                      sleva 3%

3% z celkové ceny zboží bez dopravy při platbě předem na účet dodavatele. V takovém případě zákazník po objednání obdrží zálohovou fakturu s náležitostmi nezbytnými pro provedení platby.

Jednotlivé slevy se nesčítají.

Ceny za zboží jsou uvedeny bez DPH a bez dopravy.

Změna cen zboží je vyhrazena. Pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu jedním z níže uvedených způsobů:

a) Dobírkou – prodávající zašle objednané zboží kupujícímu zásilkovou službou.   Při převzetí kupující uhradí zboží v hotovosti. U tohoto způsobu platby účtujeme 50 Kč doběrečné.

b) V hotovosti – platí při případném osobním odběru

c) Zálohovou platbou – platba se realizuje na základě zálohové faktury, které je vystavena v okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedice. Pokud je platba kupujícího připsána na účet prodávajícího, je zboží ihned expedováno.

d) Bankovním převodem – tento způsob platby je nabízen pouze našim dlouhodobým obchodním partnerům u kterých je prověřena jejich platební morálka. Zboží je expedováno po zaslání objednávky. Standardní doba splatnosti je 14 dnů.

Pokud kupující neuhradil prodávajícímu předchozí splatné faktury, může prodávající odmítnout dodání dalšího zboží kupujícímu a v případě, že již byla kupní smlouva uzavřena, může od ní odstoupit. Dodané zboží zůstává až do zaplacení veškerých vzniklých pohledávek z kupní smlouvy vlastnictvím prodávajícího.

 

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Odpovědnost za vady a reklamace

Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu a podle ust. § 425 a následujících Obchodních podmínek a Reklamačního řádu. 

Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny www.zabalime.cz v sekci Záruka.

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu. 

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@zabalime.cz nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na obchod@zabalime.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.zabalime.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Košík

Košík je prázdný

 
Design: Kroll, programování & CMS: DYNWEB