Zabalime.cz

Registrovat

Úvodní stránka » Záruka

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 01.06.2008.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností ALLPACK s.r.o. (dále jen prodávající). Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Odesláním objednávky zboží stvrzuje kupující souhlas s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodejce ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum prodeje, cena, množství, ...).

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců pro koncového uživatele s výjimkou některého zboží prodávaného se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní apod.). Některé produkty jsou výrobcem dodávány se zárukou 12 měsíců v případě, že bylo zboží zakoupeno s uplatněním IČ (další vztahy se řídí Obchodním zákoníkem).

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem nebo Obchodním zákoníkem s přihlédnutím k reklamačnímu řádu prodávajícího.

III. Záruční podmínky

Kupující je povinen překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabic) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti je nutno řešit přímo s touto přepravní společností, nikoliv s prodávajícím. Prodávající zajistí nutnou součinnost při reklamaci kupujícího, proto doporučujeme o jakémkoliv podobném případu podat co nejdříve zprávu na info@zabalime.cz. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u ALLPACK s.r.o.(viz. záruční list – nákupní doklad).

Místem pro uplatnění reklamace je ALLPACK s.r.o. – Volgogradská 17/44, 460 07 Liberec 9.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Při nedodání patřičných dokumentů pro identifikaci zákazníka a závady bude započato reklamační řízení až po dodání všech nutných dokladů. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo (číslo výrobního příkazu), jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  1. mechanickým poškozením zboží,
  2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém je zboží běžně používáno,
  4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  5. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
  6. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  7. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  8. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání apod.),
  9. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale špatná instalace nebo používání, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku.

IV. Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených cest, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. (Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Košík

Košík je prázdný

 
Design: Kroll, programování & CMS: DYNWEB